รูปภาพการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันพุธ 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

https://drive.google.com/drive/folders/1W7ReqLEemhRUuQCYh-wXG4r9R-WHOIPA?usp=sharing