รูปภาพประกอบการเข้าเวรยามรักษาการณ์ เวลากลางคืน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/drive/folders/1gagkpMhuw_n9An3qtDnA_lElYWoKaCjg?usp=sharing