รูปภาพประกอบการเข้าเวรยามรักษาการณ์ เวลากลางคืน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/drive/folders/1JStOqgOm2H1J8gfKWBs-sSo7ZE8wSsD8?usp=sharing