รูปภาพประกอบการเข้าเวรยามรักษาการณ์ เวลากลางคืน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/drive/folders/1aGRyWuSos764t8CHZeobLV7c2Te9vKO3?usp=sharing