รูปภาพประกอบการเข้าเวรยามรักษาการณ์ เวลากลางคืน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/drive/folders/16uQbuTVvgNlZ19_DXdM9l7CVAXnNQ4Uv?usp=sharing