รูปภาพประกอบการเข้าเวรยามรักษาการณ์ เวลากลางคืน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/drive/folders/19Cw1xSB9a6zpns5UbBKi4Sd8moPyQY9h?usp=sharing