รูปภาพประกอบการเข้าเวรยามรักษาการณ์ เวลากลางคืน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/drive/folders/1f9OZw60RhNv1fnRm5zgnFJg2bn66mUJS?usp=sharing