รูปภาพประกอบการเข้าเวรยามรักษาการณ์ เวลากลางคืน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/drive/folders/19MHj8_PLq-71N3xSzqEktA0djHHWlRBE?usp=sharing