รูปภาพประกอบการเข้าเวรยามรักษาการณ์ เวลากลางคืน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2565

https://dlit365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/channarong_office_dlit_ac_th/EoOx2IGcmh5IpaigriXIjXsBZ6x-eX-CZGL50-NPEI9Ovw?e=l9Iv8M