รูปภาพประกอบการเข้าเวรยามรักษาการณ์ เวลากลางคืน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/drive/folders/1B1kyElZgD0b7n6YcXLKDkp753pXCvQt2?usp=sharing