รูปภาพประกอบการเข้าเวรยามรักษาการณ์ เวลากลางคืน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

https://drive.google.com/drive/folders/17flQ1Qi4z75x6XEVrLPenulu_NvmH0KM?usp=sharing