รูปภาพประกอบการเข้าเวรยามรักษาการณ์ เวลากลางคืน
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/drive/folders/1wC4JNYSBlAX18AGuuAKIbVwzbPB3iYYf?usp=sharing