รูปภาพประกอบการเข้าเวรยามรักษาการณ์ เวลากลางคืน
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/drive/folders/145TsjX7Wt86ufpyWR0rshvKYuPoZzPPg?usp=sharing