รูปภาพประกอบการเข้าเวรยามรักษาการณ์ เวลากลางคืน
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/drive/folders/1iBA8kv7LhaPOlWOmvjS66318TjgorbrB?usp=sharing