รูปภาพประกอบการเข้าเวรยามรักษาการณ์ เวลากลางคืน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2565

https://dlit365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/channarong_office_dlit_ac_th/Etu9gQPvgD1HhHn4BvzYO00BOEn2IpjGYOgfBqN6Wzr0ug?e=qE32q8