รูปภาพประกอบการเข้าเวรยามรักษาการณ์ เวลากลางคืน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/drive/folders/14jmrd_-BDokDBbrtAt98diBWKYQq0jUm?usp=sharing